top of page

YRKESSKADEFORSIKRING

 

Som arbeidsgiver har du en lovpålagt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for alle dine ansatte, enten de arbeider heltid eller deltid.

Yrkesskadeforsikringen gjelder ved skader og sykdommer som arbeidstakere påføres under arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden (inklusive spisepauser) når skaden skyldes:

 

- Skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke

- Skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven er likestilt med yrkesskade

- Annen skade og sykdom som skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

 

Hva dekkes?

- Påførte utgifter og tapt inntekt fram til oppgjørstidspunktet

- Framtidige utgifter og tap av framtidig inntekt

- Ménerstatning. Grunnerstatning er 4,5 G og er avhengig av invaliditetsgrad. Ménerstatningen kan økes ved å betale tilleggspremie

- Ervervsmessig uførhet. Grunnerstatning er 22-30 G og er avhengig av alder, inntekt og uføregrad

- Dødsfallserstatning - erstatning til etterlatte ved dødsfall. Grunnerstatningen er 15 G og er avhengig av alder. Erstatningen kan økes ved å betale tilleggspremie. Begravelsestillegg på 0,5 G er inkludert

- Dødsfallserstatning - erstatning til barn under 20 år ved dødsfall. Erstatningen er 6,5 G til 1,0 G, avhengig av barnets alder

 

Ménerstatning og dødsfallserstatning til etterlatte kan økes ved å betale tillegspremie.

 

Erstatningsutmålingen følger "Forskrift om standardisert erstatning etter lov av 16. juni 1989 nr. 65 om Yrkesskadeforsikring".

 

 

bottom of page