top of page

BEDRIFTSFORSIKRING

 

Forsikringen omfatter ansvars- og kriminalitetsforsikring og dekker skader på maskiner, løsøre og varer som følge av:

- Brann

- Elektriske fenomener og lynneslag

- Naturskade

- Vann og annen væske

- Tyveri og hærverk

- Bruddskade og hærverksskader på glass

- Ran og overfall

- Snøtyngde og ras fra tak

I tillegg tilbyr vi dekning av avbruddstap.

 

Forsikringen dekker også kostnader i forbindelse med skade. Det kan være slikt som kostnader for riving, rydding og bortkjøring, destruksjon av miljøfarlige rester, samt:

- Prisstigning etter skadedagen

- Gjenanskaffelse av modeller, mønstre, former

- Rekonstruksjon av arkiver, datafiler og reinstallasjon av programvare

- Interesse i ting solgt med salgspant

- Tap av gass, væske og strøm

- Tap ved skade på bygningsmessig innredning

- Nyanskaffelser av maskiner og løsøre i avtaleperioden

bottom of page